Vzdělávání dětí v mateřské škole se uskutečňuje dle školního vzdělávacího programu

 

,,Barevný svět kolem nás“,

 

který vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT ČR (kurikulární dokument státní úrovně platný pro veškeré předškolní vzdělávání).

Školní vzdělávací programy byly aktualizovány k 30. 8. 2017 na pedagogické radě a tvoří obsahový základ vzdělávací práce.

Cíle stanovené  ve Školním vzdělávacím programu budou naplňovány v horizontu tří let, tedy ve školních létech 2017/2018, 2018/2019, a 2019/2020.

Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích okruhů:

1. Dítě a jeho tělo

2. Dítě a jeho psychika

3. Dítě a ten druhý

4. Dítě a společnost

5. Dítě a svět

a zahrnuje pět tématických oblastí:

  1. SLUNÍČKOVA ŠKOLKA
  2. BARVY PODZIMU
  3. ZLATÁ VÁNOČNÍ HVĚZDIČKA
  4. BÍLÉ ZIMNÍ RADOVÁNKY
  5. TRAVIČKA ZELENÁ
  6. DUHOVÉ LÉTO

 

Hlavní témata:

 

Jednotlivá témata jsou rozpracovávána do třídních programů  pro dané třídy. Programy jsou sestavovány  s ohledem na potřeby dětí a respektují jejich individuální tempo a  schopnosti.

Hlavní prioritou je, aby bylo dítě v mateřské školce maximálně šťastné a spokojené.